การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ….

กำหนดการ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. ทั่วประเทศ ทั้งหมด ๕ ครั้ง ดังต่อไปนี้


ครั้งที่ ๑ในวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
กำหนดการประชุมฯ
ดาวน์โหลด
ครั้งที่ ๒ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ @ นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่
กำหนดการประชุมฯ
ดาวน์โหลด
ครั้งที่ ๓ในวันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
กำหนดการประชุมฯ
ดาวน์โหลด
ครั้งที่ ๔ในวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
กำหนดการประชุมฯ
ดาวน์โหลด
ครั้งที่ ๕ในวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
กำหนดการประชุมฯ
ดาวน์โหลด

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

การแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม .doc
(ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. (รายมาตรา)