กว่าจะมาเป็น 3 มงกุฎแห่งยูเนสโก

โอกาสที่ประเทศไทยจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นดินแดนแห่ง 3 มงกุฎทางธรรมชาติของยูเนสโก (The UNESCO Triple Crown) หรือเป็นพื้นที่ที่มีการอนุรักษ์ตามโปรแกรมขององค์การเพื่อศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ที่มี 3 รูปแบบอยู่ในพื้นที่ ภูมิภาค มณฑล แคว้น จังหวัด หรือเมืองเดียวกัน ได้แก่ (1) พื้นที่มรดกโลก (World Heritage) ตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ (2) พื้นที่สงวนชีวมณฑล (Biosphere Reserve Area) คือ พื้นที่ระบบนิเวศบนบก และชายฝั่งทะเล หรือพื้นที่ที่มีทั้งระบบนิเวศบนบก และชายฝั่ง และ (3) อุทยานธรณีโลก (Geo Park)การอนุรักษ์โดยใช้ธรณีวิทยา และพัฒนาชุมชน โดยเชื่อมโยงส่วนประกอบด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น วิถีชุมชน วัฒนธรรม โบราณคดี การท่องเที่ยว…

จัดทำบทความโดย ผดุงวิทย์ หงษ์สามารถ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
NE_65_Jan

Download

  • NE_65_Jan • 15 MB • 13 ครั้ง
    12.05.2022
Skip to content