ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2562)

result-62-Q3