ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA)

procurement-20201117-tor-smart-eia