วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี “วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก” (World Wetlands Day) สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ได้กำหนดรูปแบบจัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “Wetlands Action for People and Nature” ที่มุ่งเน้นการลงมือทำเพื่อพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อธรรมชาติและมวลมนุษย์ โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยมีรายละเอียดตามเว็บไซต์ https://www.worldwetlandsday.org

ความเป็นมา

พื้นที่ชุ่มน้ำเป็นพื้นที่มีระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด พื้นที่ชุ่มน้ำมีประโยชน์ คือเป็นแหล่งความหลากหลายของพืชและสัตว์นานาชนิดที่อาศัยทรัพยากรน้ำและทรัพยากรชีวภาพ ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ ป้องกันน้ำท่วม ลดการพังทลายหน้าดิน ควบคุมการไหลเวียนของน้ำไปยังแหล่งน้ำใต้ดินและรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2514 นานาชาติได้ร่วมยกร่างและลงนามในการรับรอง “อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเป็นแหล่งที่อยู่ของนกน้ำ” ขึ้น ณ เมือง Ramsar ประเทศอิหร่าน และเป็นที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาแรมซาร์

วัตถุประสงค์

1. เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืนเท่าที่จะเป็นไปได้ ภายใต้เงื่อนไขการจัดการในแต่ละประเทศนั้น ๆ

2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสําคัญ

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม