สรุปสาระสำคัญปฏิญญาคุณหมิง

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD COP 15) ได้แบ่งการประชุมออกเป็นสองช่วง โดยช่วงที่ 1 เป็นการประชุมระดับสูงผ่านระบบออนไลน์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 โดยในการประชุม CBD COP 15 ช่วงที่ 1 รัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพได้รับรอง “ปฏิญญาคุนหมิง” หรือ “Kunming Declaration” เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นเชิงนโยบายของผู้นำประเทศต่าง ๆ ในการดำเนินงานเพื่อลดการคุกคามและผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2050 ในการนี้ สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพได้จัดทำสรุปสาระสำคัญของปฏิญญาคุนหมินให้แก่ผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ การประชุม CBD COP 15 ช่วงที่ 2 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2565 ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณากรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. 2020 (Post-2020 Global Biodiversity Framework)

สามารถดาวน์โหลดปฏิญญาคุนหมิงฉบับเต็มได้ที่
https://www.cbd.int/doc/c/df35/4b94/5e86e1ee09bc8c7d4b35aaf0/kunmingdeclaration-en.pdf