การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

ผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 – 2561 จากมาตรการภายใต้เป้าหมายการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Action: NAMA) ในสาขาพลังงานและขนส่ง

 

GHG reduction of Thailand (May 2021)