เลขาธิการ สผ.  บรรยายพิเศษ หลักสูตร ปธส.10 ในหัวข้อ“ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ความท้าทายและการแก้ไข”

📍   เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นวิทยากรหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธส.10) ในหัวข้อ

สผ. เสริมสร้างบุคลากร ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

สผ. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดโครงการฝึกอบรม “การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)” เมื่อวันศุกร์ที่

ผลการรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนผลการรับฟังความคิดเห็น ในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับบแก้ไข)

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ดำเนินการปรับปรุงแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สผ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมในประเทศไทย : ช่องว่างและการเสริมสร้างสมรรถนะ

วันที่ 31 มีนาคม 2566 สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

31 มีนาคม 2566 4 แนวทางลดคาร์บอนธุรกิจสายการบิน เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ที่มา : https://www.springnews.co.th/keep-the-world/836868 การเดินทางหรือการขนส่งทางอากาศ เป็นหนึ่งในกิจกรรมของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมาก

31 มีนาคม 2566 “การศึกษาชี้ว่า ‘พืชที่ถูกลืม’ ของแอฟริกา มีประสิทธิภาพในความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและโภชนาการ”

ที่มา : https://www.news-medical.net/news/20230329/Study-highlights-potential-of-Africas-forgotten-food-crops-for-climate-resilience-and-nutrition.aspx นักวิทยาศาสตร์ได้ระบุพืชอาหารที่

สผ. จัด Workshop สร้างความเข้าใจ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

คณะกรรมการ กพร.สผ. ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและกำหนดทิศทางการพัฒนาองค์การ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ. ครั้งที่ 2/2566 จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีรองเลขาธิการ สผ. (นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร) รวมทั้ง

KM Day : Petrochem ONEP ครึ่งวัน…ทันเหตุการณ์ EP.1 “การบริหารจัดการสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง”

สผ. โดยกองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานปิโตรเคมี ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management; KM) เรื่อง การบริหารจัดการสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่
Skip to content