การนำเสนอข้อมูล/ผลการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบและแนวทางการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมฯ…

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมทางไกล วันที่ ๖ ของคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔

การประชุมวันที่ ๖ (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ของการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี นายสีหศักดิ์

การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อผลสรุปผลการศึกษาของข้อเสนอแนะ…

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.)