วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2555