การเข้าเยี่ยมคารวะ เลขาธิการ สผ. ของผู้แทนรัฐบาลออสเตรเลียด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ…

ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมหารือกับ Mr. James Larsen ตำแหน่ง