Infographic ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ COP26

การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

เกาะติดประชุม COP26

'เลขาฯ สผ.' เปิดละเอียด ประชุม 5 วัน 'COP26' เน้นหารือ 'ลดก๊าซเรือนกระจก'
LinksLinks2