การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕

เลขาธิการสผ. ให้สัมภาษณ์ ในประเด็นการถ่ายทอดแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ…

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ได้ว่าจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
LinksLinks2