Infographic ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ COP26

การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

เกาะติดประชุม COP26

'เลขาฯ สผ.' เปิดละเอียด ประชุม 5 วัน 'COP26' เน้นหารือ 'ลดก๊าซเรือนกระจก'

การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Thai – German Climate Change Policy Programme  ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช  เลขาธิการ สผ.เป็นประธานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1001
LinksLinks2