ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของ กลช. เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ

สผ. โดย กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ กองจัดการความหลากหลาย ทางชีวภาพ (กลช.) ร่วมกับบริษัท ยูไนเต็ด แอน นาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

24 พฤษภาคม 2565 น้ำยมมาแล้ว พิจิตรเปิดประตูเขื่อนเร่งระบายหลังระดับน้ำยม-น่านสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ที่มา: https://www.naewna.com/local/655554 แม่น้ำยมที่ไหลผ่าน จ.พิจิตรมีปริมาณสูงขึ้น ชลประทานจังหวัดพิจิตรเปิดประตูน้ำ 4
LinksLinks2