การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลจำนวนโครงการ/กิจกรรม และวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปี จำแนกตามประเภทเงินสนับสนุน

 

การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม