สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

เพื่อประกอบการทบทวนปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

*********

เอกสารท้ายประกาศ ๔ โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ ๒ การพัฒนาปิโตรเลียม ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม

ลำดับย่อยที่ ๒.๒ การผลิตปิโตรเลียม ทุกขนาด

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ ๒ เว็บไซต์ คือ (๑) เว็บไซต์กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) www.onep.go.th/eia และ (๒) เว็บไซต์ สผ. www.onep.go.th ระหว่างวันที่ ๒๑ ตุลาคม – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อประกอบการทบทวนประกาศ ลำดับที่ ๒ การพัฒนาปิโตรเลียม ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ลำดับย่อยที่ ๒.๒ การผลิตปิโตรเลียม ทุกขนาด โดยเสนอหลักการ ยกเว้น การผลิตปิโตรเลียมในแปลงสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบนบกที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสิทธิการผลิตเดิมสิ้นสุดอายุลงในขณะที่ปิโตรเลียมยังเหลืออยู่ โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการผลิตให้แตกต่างไปจากเดิม และให้ผู้ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้องต่อไป

สผ. ขอเรียนว่า จากการเปิดรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ทั้ง ๒ เว็บไซต์ พบว่า เว็บไซต์ สผ. มียอดผู้ดาวน์โหลดเอกสารจำนวน ๘ ครั้ง และไม่มีผู้เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆ เข้ามา ในการนี้ สผ. จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจต่อการทบทวนประกาศ ลำดับที่ ๒ และท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการปรับปรุงประกาศได้ ทางเว็บไซต์ของ สผ. ต่อไป

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๖ ต่อ ๖๘๓๒, ๖๘๓๔