สผ. เข้าร่วมประชุมหารือรวม ๕ หน่วยงาน เพื่อต่อยอดพัฒนาระบบ Smart EIA Regulatory Screening System

เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สผ. โดย กพส. ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ หน่วยงาน ได้แก่ กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ณ ปตท. สำนักงานใหญ่ เพื่อต่อยอดการพัฒนา Digital Platform ระบบกลั่นกรองประเภทและขนาดโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA Regulatory Screening System) ให้สมบูรณ์ ครอบคลุมรูปแบบประเด็นด้านการพัฒนาประเทศ ภายใต้การกำกับดูแลของทั้ง ๕ หน่วยงาน โดยการประชุมได้หารือในประเด็นรูปแบบ แนวทาง ตลอดจนแผนงานการดำเนินการพัฒนาระบบร่วมกัน ซึ่งจะพัฒนาเป็นความร่วมมือและคาดว่าจะมีการลงนาม MOU ร่วมกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

โดย กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์ (กพน.) กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม