ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการ ๑ ตำแหน่ง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ

  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ ๒๐ – ๓๐ ปี
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกวิชาสาขา
  • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
  • มีความละเอียด รอบคอบ คล่องแคล่ว ว่องไว
  • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
  • เป็นผู้รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด
  • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร

ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป

ระยะเวลาจ้าง : ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

อัตราเงินเดือน : เดือนละ ๑๒,๕๐๐ บาท

ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สัมภาษณ์ : วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ :
กลุ่มงานบริหารทั่วไป กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๕๙ , ๖๘๖๑ อีเมล eiadev.sarabun@onep.go.th