รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริหารจากระบบนิเวศ (บทสรุปสำหรับผู้กำหนดนโยบาย)

Book Cover: รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริหารจากระบบนิเวศ (บทสรุปสำหรับผู้กำหนดนโยบาย)