วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2557

Book Cover: วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2557
  • มองอนาคตสิ่งแวดล้อมกับชีวิตคนไทย
  • คืนความสุขคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับคนไทย
  • การจัดการป้องกันอุทกภัยแบบบูรณาการข้ามพรมแดนและการวางแผนปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำเอลเบอ