วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2562

Book Cover: วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2562
  • ถอดบทเรียนชุมชนบางพัฒน์ กับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง