รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดทำรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 เพื่อเสอนต่อ UNFCCC

Book Cover: รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดทำรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 เพื่อเสอนต่อ UNFCCC

ประเทศไทยได้เสนอรายงานแห่งชาติฉบับแรกต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เมื่อปี พ.ศ.2543 (ค.ศ.2000) รายงานแห่งชาติฉบับนี้เป็นฉบับที่สองซึ่งจัดทำขึ้นตามคู่มือของอนุสัญญาฯ และคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) นอกจากการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ในปีพ.ศ.2543 (ค.ศ.2000) ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสมัชชาอนุสัญญาฯ แล้ว รายงานฉบับที่สองนี้รายงานการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่ผ่านมาโดยเน้นช่วงเวลาต่อจากรายงานฉบับแรก