รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 (Third Biennial Update Report)

Book Cover: รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 (Third Biennial Update Report)

รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 (Third Biennial Update Report: TBUR)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดทำและเสนอรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 (Third Biennial Update Report: TBUR) ต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหา 4 บท ได้แก่ บทที่ 1 สภาวการณ์ของประเทศ (National Circumstances) บทที่ 2 บัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (National Greenhouse Gas Inventory) บทที่ 3 การดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (Information on Mitigation Actions) และบทที่ 4 ข้อจำกัด ช่องว่าง การได้รับความสนับสนุนและความต้องการการสนับสนุน (Constraints and gaps, and related financial, technical and capacity needs) โดยสามารถสรุปเนื้อหาในแต่ละบท ดังนี้

บทที่ 1 สภาวการณ์ของประเทศ (National Circumstances) ประกอบไปด้วยข้อมูลสภาวการณ์ของประเทศ ได้แก่ สภาพทั่วไป สภาพภูมิศาสตร์ สถานภาพของประชากร การคาดการณ์จำนวนประชากร การใช้พลังงานภายในประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้งโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บทที่ 2 บัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (National Greenhouse Gas Inventory) ประกอบไปด้วยผลการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ทั้ง 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคพลังงาน ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ภาคเกษตร ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน และภาคของเสีย ที่ใช้แนวทางการคำนวณตามคู่มือ 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (IPCC 2006) ระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2559 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมสำหรับการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 5 ภาคส่วน และแสดงการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ช่องว่าง ในเรื่องการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกรายสาขา

บทที่ 3 การดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (Information on Mitigation Actions) ประกอบไปด้วยข้อมูลผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ได้แก่ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Action: NAMA) ซึ่งรายงานผลการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2556 – 2561 และแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 รายสาขา

บทที่ 4 ข้อจำกัด ช่องว่าง การได้รับความสนับสนุนและความต้องการการสนับสนุน (Constraints and gaps, and related financial, technical and capacity needs) ประกอบไปด้วยผลการวิเคราะห์ข้อจำกัด ช่องว่าง และความต้องการการสนับสนุนระหว่างประเทศในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งด้านงบประมาณ เทคโนโลยี และการพัฒนาศักยภาพความสามารถที่เกี่ยวข้องด้านการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็นคาบเกี่ยวต่างๆ ข้อมูลการได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://climate.onep.go.th

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort