รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 2 (Second Biennial Update Report)

Book Cover: รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 2 (Second Biennial Update Report)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ร่วมกันจัดทำข้อเสนอโครงการการจัดทำรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ ๒ (Second Biennial Update Report: SBUR) เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) เป็นจำนวนเงิน ๓๕๒,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ ซึ่งได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ร่วมลงนามในเอกสารโครงการ (Project document) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำ (ร่าง) รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ ๒ (Second Biennial update report : SBUR) และ (ร่าง) รายงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (Third National Communication: TNC) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับการจัดทำรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ ๒ เป็นฉบับภาษาอังกฤษ คณะผู้จัดทำจำเป็นต้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการทำรายงานตามข้อสอบถามและข้อคิดเห็นจากคณะผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ (Team of Technical Experts: TTE) ในกระบวนการ International Consultation and Analysis (ICA) ที่ได้รับจากรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ UNDP ได้มีการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ ๒ (Draft Second Biennial update report: SBUR) เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีการนำข้อคิดเห็นจากที่ประชุมมาเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์จากนั้น สำนักงานนโยบายและแผนฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำ (ร่าง) รายงานฉบับดังกล่าว มาเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ ๒ (Draft Second Biennial update report: SBUR) เรียบร้อยแล้ว