คู่มือคำอธิบายประกอบ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ…

Book Cover: คู่มือคำอธิบายประกอบ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ...

คู่มือคำอธิบายประกอบ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑