คู่มือกองทุนสิ่งแวดล้อม

Book Cover: คู่มือกองทุนสิ่งแวดล้อม

"คู่มือกองทุนสิ่งแวดล้อม" ฉบับนี้นำเสนอบทบาทหน้าที่ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม