คำอธิบายประกอบ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ…

Book Cover: คำอธิบายประกอบ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ...

คำอธิบายประกอบ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๐