การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ภายใต้กรอบอาเซียน ปี พ.ศ. 2563

Book Cover: การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ภายใต้กรอบอาเซียน ปี พ.ศ. 2563

การดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพภายใต้กรอบอาเซียน เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน หน่วยงานพันธมิตร อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และความตกลงภายใต้สหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะคณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ได้มีการดำเนินงานดังนี้

1. การประชุมที่เกี่ยวข้องผ่านระบบทางไกล
2. เสนออุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอุทยานมรดกอาเซียน
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพกับภาคการเกษตรของประเทศไทย
4. เสนอพื้นที่เข้าร่วมโครงการ Improving Biodiversity Conservation of Wetlands and Migratory Waterbirds in the ASEAN Region – Phase II (JAIF
5. โครงการความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปว่าด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพื้นที่คุ้มครองในอาเซียน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕)
6. ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๕ (ASEAN Joint Statement to the CBD COP 15)
7. การทบทวนโครงสร้างองค์กรของศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ