ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity: ACB) ดำเนินการเปิดรับสมัคร ASEAN Green Initiative

ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity: ACB) ดำเนินการเปิดรับสมัคร ASEAN Green Initiative หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน รวมถึงในนามบุคคล ที่มีความตระหนักและมุ่งมั่นที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ของภูมิภาคอาเซียนให้มีความอุดมสมบูรณ์ เข้าร่วมโครงการ ASEAN Green Initiative โดยมีเป้าหมายการปลูกพันธุ์ไม้พื้นเมือง 10 ล้านต้น ใน 10 ปี ทั่วทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยสามารถเสนอชื่อหน่วยงานที่มีการดำเนินงานสอดคล้องกับโครงการ ASEAN Green Initiative มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ไปยัง สผ. ภายในวันที่ 8 กรกฎคม 2565

attachment-1-guidelines-on-the-asean-green-initiative

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

AGI Secretariat through Ms. Cynthia Jean Batin

Email : cjgbatin@aseanbiodiversity.org
Email : agi@aseanbiodiversity.org.

กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
E-mail : nfp.onep@gmail.com
Tel./Fax : 0 2256 6558

Skip to content