โครงการที่ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ซึ่งจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ Smart EIA (http://eia.onep.go.th) โดยมีรายละเอียด ได้แก่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ (ประกอบด้วย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน, เหมืองแร่, สำรวจผลิตปิโตรเลียม, พลังงาน, คมนาคม, อุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, โรงกลั่นน้ำมัน และแหล่งน้ำและเกษตรกรรม) จังหวัดและภาคที่ตั้งโครงการเลขที่หนังสือเห็นชอบ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่อ้างอิงโครงการ และนิติบุคคลผู้จัดทำรายงานฯ

โครงการที่ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Skip to content