บิ๊กป้อม หนุนแก่งกระจานขึ้นเป็นมรดกโลก

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ในการนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวยินดีต่อ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว  หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนสูงสุด ๑๕๔ เสียง จาก ๑๗๐ เสียง และกล่าวสนับสนุนการนำเสนอพื้นที่ กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก เนื่องจากการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้น เป็นกลไกหนึ่งในการดำเนินการ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย และเสริมสร้างอาชีพ และรายได้  ให้กับชุมชนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) เอกสารเพิ่มเติมการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกแล้วได้มีมติให้นำเอกสารดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเพื่อพิจารณานั้น ที่ประชุมได้พิจารณาเอกสารดังกล่าวและมีมติเห็นชอบ และมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป เพื่อนำเสนอต่อ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าวต่อศูนย์มรดกโลก ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ทันต่อการนำเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๔๔ ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓ นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก  สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และการรายงานผลการดำเนินงานในการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการนำเสนอ เเหล่งมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จำนวน ๒ แหล่ง คือ ๑) เมืองโบราณศรีเทพ และ ๒) อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าการจัดทำเอกสารนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content