9 พฤศจิกายน 2565 ประเมินความเสี่ยง Climate change เกณฑ์ใหม่ขอสินเชื่อลงทุนธุรกิจสีเขียว

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/environment/1036611

อีอาร์เอ็ม – สยาม ชี้การประเมินความเสี่ยงของภาคธุรกิจก่อน และเป้าหมายที่จะเข้าสู่ Net Zero ที่จะเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้อย่างยั่งยืน

       ผกาพร สุขอนันต์ ที่ปรึกษาหลักด้านความยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด กล่าวในงานสัมมนา “EGCO Group Forum 2022 : Carbon Neutral Pathway ปฏิบัติการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน” หัวข้อ “ Transition to Low Carbon Society ” จัดโดย เอ็กโก กรุ๊ป ว่าการประเมินความเสี่ยงด้านสภาพอากาศเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ถ้ารับมือในการเปลี่ยนแปลงได้ดี จะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการลงทุนธุรกิจใหม่ๆ ในด้านผลิตภัณฑ์สีเขียวมากขึ้นในอนาคต โดยขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงมีดังนี้ 1.ระบุตัวขับเคลื่อนผลกระทบในการกําหนดปัจจัยที่กดดันบริษัทให้เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ 2.การจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง และโอกาสการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจตามตัวขับเคลื่อนแต่ละคน 3.การวิเคราะห์สถานการณ์สมมติ ในการประเมินเชิงคุณภาพของผลกระทบที่ระบุภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในปี 2030 และ 2050 
4. การตอบสนองเชิงกลยุทธ์ที่สามารถระบุมาตรการตอบสนองที่เป็นไปได้ต่อความเสี่ยง และโอกาส ที่จะสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านได้อย่างยั่งยืน

        เพลิงเทพ จามิกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด กล่าวว่า เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593 และเป้าหมายของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 45% ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปี 2553 คือ 1.การประเมินและการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพอากาศ (รายงานการประเมิน IPCC, AR6) 2.Phase-down ของถ่านหิน และเพียงแค่การเปลี่ยนแปลง 40 ประเทศรวมถึงอินโดนีเซีย และแอฟริกาใต้มุ่งมั่นที่จะยุติถ่านหินภายในปี 2583 (ด้วยการสนับสนุนทางการเงิน) โดยประเทศ OECD มุ่งมั่นที่จะกําหนดเส้นตายปี 2030 3.มีเทน  – ลดลง 30% ภายในปี 2030
เทียบกับระดับ 2020 (สมัคร 100 ประเทศ) 4.เทคโนโลยีที่สะอาด และราคาไม่แพงภายในปี 2573 : ลงนามโดยผู้นําระดับโลก 40 คน (สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป อินเดีย จีน ฯลฯ) 5.บทบาทสําคัญของการแก้ปัญหาจากธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และมหาสมุทร ข้อตกลงที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหยุด และย้อนกลับการตัดไม้ทําลายป่าทั่วโลก 6.กฎปารีส อนาคตของตลาดคาร์บอนจะมีความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้น