9 ธันวาคม 2565 ‘ไทย’ประชุม CBD COP15 มุ่งอนุรักษ์-ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 9 ธันวาคม 2565

ที่มา : ‘ไทย’ประชุม CBD COP15 มุ่งอนุรักษ์-ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ – ข่าวสด (khaosod.co.th)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (CBD COP15) ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 19 ธันวาคม 2565 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คน ประกอบด้วยผู้แทนภาคีสมาชิก 196 ประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ นักวิชาการ เยาวชน และผู้สังเกตการณ์

  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประเทศภาคีได้ร่วมเจรจากำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของโลก และการพิจารณาร่างกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020 (Post-2020 Global Biodiversity Framework : Post-2020 GBF) ซึ่งจะเป็นแผนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลกต่อจากแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2011-2020 และเป้าหมายไอจิ ที่สิ้นสุดลงเมื่อปี ค.ศ. 2020 โดย Post-2020 GBF กำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพสอดคล้องกับวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค.ศ. 2030 ด้วยมุ่งหวังที่จะเป็นจุดเปลี่ยนของโลกให้คนในสังคมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีควบคู่ไปกับการมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ภายในปี ค.ศ. 2050

  ประเทศไทยเป็นประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มุ่งมั่นแสวงหาความร่วมมือทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ สนับสนุนการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรกลับคืนสู่ประเทศแหล่งทรัพยากรอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม โดยคาดหวังให้ผลประโยชน์จากการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพสามารถพัฒนาและส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และสามารถต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทาง BCG Model

  สำหรับคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมประกอบด้วย สผ. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกรมองค์การระหว่างประเทศ