9 ธันวาคม 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำระบบบริหารจัดการสัตว์ป่า

ที่มา;

https://www.thairath.co.th/news/local/2260970

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมจัดทำระบบการบริหารจัดการสัตว์ป่า เพื่อการครอบครอง เพาะพันธุ์ และค้า ร่วมกับนางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมผู้เชี่ยวชาญ เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้แก่ประชาชนผู้มีสัตว์ป่าไว้ในครอบครอง โดยระยะแรก จะเน้นไปที่สัตว์ป่าควบคุม ซึ่งตนเน้นย้ำให้การจัดทำระบบการลงทะเบียนดังกล่าวต้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งต้องเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ชัดเจน และถูกต้องให้แก่ประชาชน และผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ปลัด ทส. กล่าวว่า ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เป็นการรองรับการเตรียมประกาศใช้กฎหมายลำดับรองที่ออกตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 9 มาตรา 19 วรรคหนึ่ง มาตรา 28 และมาตรา 30 ที่กำหนดให้ผู้ที่มีสัตว์ป่าควบคุมตามที่ประกาศฯ กำหนดไว้ในครอบครอง จะต้องแจ้งการครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ที่จะดำเนินการเพาะพันธุ์ และค้าสัตว์ป่าควบคุมตามที่ประกาศฯ กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ทส. เรื่อง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าควบคุม พ.ศ. …(ตามมาตรา 9) ประกาศ ทส. เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่าควบคุมที่ต้องแจ้งการครอบครอง พ.ศ. …(ตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง) ประกาศ ทส. เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่าควบคุมที่ต้องขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. … (ตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง) และประกาศกำหนดชนิดสัตว์ป่าควบคุมที่ต้องขออนุญาตค้า พ.ศ. …(มาตรา 30) ที่อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศบังคับใช้ โดยการดำเนินการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสร้างความโปร่งใส การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการครอบครองสัตว์ป่าที่มีมาตรฐาน เพื่อการกำหนดนโยบายการดูแลและคุ้มครองสัตว์ป่าในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของประเทศไทยในการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) อีกด้วย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content