9 กุมภาพันธ์ 2565 ลุย BCG Model เพิ่มพื้นที่ป่า-ลดก๊าซเรือนกระจก

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/local/2311052

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป.ทส.) เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) โดยในส่วนของ ทส. มีความคืบหน้าในการขับเคลื่อน BCG Model อาทิ การปรับแก้กฎหมาย และการเสนอกฎหมายใหม่ประกอบด้วย การประกาศใช้ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการปลูก และบำรุงป่าชายเลนสำหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. 2564 การประกาศใช้ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตจากการปลูกบำรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. 2564 และการประกาศใช้ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการปลูกบำรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พ.ศ. 2564 ตลอดจนการเปิดตัวเครื่องหมายและระบบการรับรองคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อการบรรลุเป้าหมายปี พ.ศ. 2566 โดยได้กำหนดค่าเป้าหมายภายใต้แผนขับเคลื่อน BCG ระยะสั้น (2565-2566) ด้านการสร้างความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 10,000,000 กิโลตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและการเพิ่มพื้นที่ป่า จำนวน 1,000,000 ไร่