9 กุมภาพันธ์ 2563 บลูเทค ซิตี้ ร่วม “ปล่อยพันธ์ุปูทะเล” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/131679

ที่บริเวณคลองอ้อมน้อย บริเวรวัดเขาดิน ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ชาวอำเภอบางปะกงร่วมกันฟื้นฟูระบบนิเวศ โดยการ“ปล่อยพันธ์ุปูทะเล และพันธุ์ปลา” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี พ.อ.ชวลิต จารุกลัส ผู้บริหารบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบลูเทค ซิตี้ ฉะเชิงเทรา / อดีตนายกสมาคมนักข่าวและโรงพิมพ์ไอทีเอส สัฤทธิ์ ลั้มเลิศ สมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา /องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกว่า 300 คน

นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบลูเทค ซิตี้ ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า บูลเทค ซิตี้ และคณะเห็นความสำคัญของการฟื้นฟูระบบนิเวศ ซึ่งในวันนี้นอกจากจะร่วมปล่อยพันธุ์ปูทะเลแล้ว ยังได้นำพันธุ์ปลาจำนวน 2,000 ตัว คือ พันธุ์ปลาแขยง 400 ตัว พันธุ์ปลาสวาย 1,000 ตัว และพันธุ์ปลาดุก 600 ตัวมาปล่อยในแหล่งน้ำของชุมชนและบริเวณแหล่งน้ำใกล้เคียง 

ทั้งนี้ เพื่อช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศของแหล่งน้ำให้มีความสมบูรณ์ยั่งยืน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้เกิดความผูกพัน และหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำที่อยู่บริเวณชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย