9 กุมภาพันธ์ 2563 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ระดมกำลังและยุทธ์โทปกรณ์ แก้ปัญหาภัยแล้งอย่างจริงจัง ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน

ที่มา : https://local.newtv.co.th/south/Pattani/24140

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ระดมกำลังและยุทธ์โทปกรณ์ แก้ปัญหาภัยแล้งอย่างจริงจัง ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน

สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ระดมสรรพกำลังแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำภาคการเกษตร ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดย การจัดกำลังพล พร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล ซึ่งประกอบด้วย ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 2 ชุดมีกำลังพล 12 นาย พร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล 10 คัน ชุดเจาะบ่อน้ำตื้นจำนวน 1 ชุดมีกำลังพล 5 นายพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล 4 คัน ชุดพัฒนาบ่อน้ำบาดาลจำนวน 1 ชุดมีกำลังพล 3 นายพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล 2 คัน สำหรับการดำเนินการในห้วงที่ผ่านมา ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ได้เจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา จำนวน 4 บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 120-150 ม. ปริมาณน้ำ 8-10 ลบ.ม./ ชม.ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมง ปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี และหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บ.เกาะไหล ม.5 ต.บ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา มีผู้ได้รับประโยชน์รวม 508 ครัวเรือน 2,080 คน

ขณะนี้กำลังดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ตามการร้องขอของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. จำนวน 2 บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 120 ม. ปริมาณน้ำ 9 -12 ลบ.ม./ ชม.ในพื้นที่ด่านตรวจ บ.เกาะหม้อแกง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี และด่านตรวจ บ.โต้นนท์อ.นาทวี จ.สงขลา มีผู้ได้รับประโยชน์เป็นเจ้าหน้าที่และราษฎรบริเวณด่านตรวจ รวม 280 ครัวเรือน 1,759 คน ชุดเจาะบ่อน้ำตื้น ได้เจาะบ่อน้ำตื้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำภาคการเกษตรอย่างเร่งด่วน จำนวน 10 บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ลึก 10.5 ม.ให้ราษฎรผู้ประสบความเดือดร้อน ต.แม่ขรี อ. ตะโหมด และ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ. พัทลุง มีผู้ได้รับประโยชน์รวม 200 ครัวเรือน 820 คน

นอกจากนี้ ชุดพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ได้พัฒนาบ่อน้ำบาดาลจำนวน 5 บ่อในพื้นที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี และหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บ.เกาะไหล ม.5 ต.บ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ทำให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และพร้อมกันนี้ได้เตรียมการจัดชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลจำนวน 2 ชุด มีกำลังพล 12 นาย พร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล 10 คันสนับสนุนสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยดำเนินการจำนวน 24 บ่อ ในพื้นที่ อ.จักราช อ.สีคิ้ว และ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด แคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเร่งด่วน เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามนโยบายหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ว่า “ความสุขของประชาชนคือความสุขของเรา”