8 กันยายน 2565 โชว์ภาพ “เสือดาว” หากินในป่าสาละวิน

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/319175

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 65 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เผยแพร่ภาพของเสือดาวที่บันทึกได้จากกล้องถ่ายภาพสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน เสือดาวมีบทบาทสำคัญในการเป็นสัตว์ผู้ล่าสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศของป่าสาละวินในปัจจุบัน จากข้อมูลการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า (Camera Trap) พบการกระจายของเสือดาวในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน อย่างต่อเนื่อง (พ.ศ.2558–2565) สอดคล้องกับข้อมูลจากการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ มีรายงานการพบรอยตีนของเสือดาวในพื้นที่เช่นกัน แต่เนื่องจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินมีพื้นที่ติดชายแดนประเทศเมียนมาทั้งด้านบน และด้านทิศตะวันตก เสือดาวที่พบในพื้นที่อาจมีพฤติกรรมการหากินข้ามไปมาระหว่างผืนป่าทั้งสองประเทศ ทำให้ไม่สามารถประเมินจำนวนประชากรที่แน่ชัดได้ และยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของเสือดาวในพื้นที่ ขณะที่เสือดาวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และจัดอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ ตามการจัดสถานภาพสัตว์ป่าของ IUCN ดังนั้นเสือดาวถือเป็นเป้าหมายการอนุรักษ์ระดับชนิดพันธุ์ที่ได้รับการระบุลงในแผนแม่บทการบริหารจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดทำร่างแผนฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 65 นี้

Skip to content