9 สิงหาคม 2565 อบจ.พิษณุโลก MOU กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลกับ 2 อบต.

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/371884

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 65 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอันตราย และลงนามบันทึกความร่วมมือการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง โดยมีนายชินนะ คชนิล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ มีนางสุรางคณา คุ้มครอง ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าววัตุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแคว (อาคารบึงราชนก)