8 มกราคม 2565 พบจุดความร้อนไฟป่า 307 จุด

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/311417

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISDA) รายงาน ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) พบจุดความร้อนทั้งประเทศ จำนวน 307 จุด เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 139 จุด โดยพบมากสุดในพื้นที่เกษตร 139 จุด พื้นที่เขตสปก. 63 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 43 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 34 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 17 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 11 จุด ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากสุด คือ ลพบุรี 29 จุด กาฬสินธุ์ 21 จุด นครสวรรค์ 20 จุด

สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน พบมากสุดที่เมียนมา 418 จุด ไทย 307 จุด และกัมพูชา 286 จุด ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ pm 2.5 ในพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณแนวชายแดน เนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละออง และหมอกควันเข้ามา

ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบวงกว้างกับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งในอนาคตไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THOES-2 อย่างเต็มรูปแบบ หนึ่งในภารกิจสำคัญคือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น