8 พฤศจิกายน 2564 ทส.เผยไทยร่วมปฏิญญากลาสโกว์ COP26 หยุดตัดไม้ภายในปี พ.ศ. 2573-ใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/local/2237666

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดเผยว่า ในการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 (COP26) ที่เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์ ประเทศไทยเห็นชอบในหลักการลงนามหยุดตัดไม้ภายในปี พ.ศ. 2573 เนื่องจากสอดคล้องกับเป้าหมายนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เรื่อง การเพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ให้ได้ร้อยละ 55 ภายในปี พ.ศ. 2580

ทั้งนี้ ปฏิญญากลาสโกว์ของผู้นำด้านป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำบทบาทความสำคัญของการจัดการป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยปฏิญญาดังกล่าวได้แสดงความมุ่งมั่นของผู้นำที่จะดำเนินงานร่วมกัน เพื่อหยุดยั้งการสูญเสียป่าไม้ และความเสื่อมโทรมของที่ดินภายในปี ค.ศ. 2030 เปลี่ยนผ่านสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน มีการเติบโตอย่างมีภูมิคุ้มกัน สามารถหยุดยั้ง และย้อนกลับของการสูญเสียพื้นที่ป่า และความเสื่อมโทรมของที่ดิน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของความตกลงปารีส เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เกิดความสมดุลระหว่างการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมนุษย์ และการกักเก็บ ตลอดจนสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และคงไว้ซึ่งการบริการของระบบนิเวศได้

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป.ทส.) กล่าวว่า สาระสำคัญของปฏิญญาคือ เน้นย้ำบทบาทความสำคัญ และการพึ่งพาอาศัยระหว่างป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างความสมดุลระหว่างการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมนุษย์ และการกักเก็บ ตลอดจนสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และรักษาไว้ซึ่งการบริการของระบบนิเวศ ที่สำคัญตระหนักว่า การใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องอาศัยการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กล่าวถึงขั้นตอนการเข้าร่วมปฏิญญาในส่วนของประเทศไทย จะต้องเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อน จากนั้น สผ.จะประสานแจ้งต่อสหราชอาณาจักร ในการเข้าร่วมปฏิญญากลาสโกว์ ในฐานะประเทศเจ้าภาพอย่างเป็นทางการต่อไป.