8 ธันวาคม 2565 COP 27 และ COP 15 ต่างกันอย่างไร และทำไมมี 2 COP ?

ที่มา : https://today.line.me/th/v2/article/0M0PzXj

COP 27 ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะที่ COP 15 ว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ

  การประชุมทั้ง 2 ดำเนินการแยกกันอย่างอิสระ แต่ผลลัพธ์ของการประชุมทั้ง 2 COP
เชื่อมโยงกัน เพราะหากความหลากหลายทางชีวภาพหรือระบบนิเวศได้รับการป้องกันและดูแลอย่างสมบูรณ์ จะเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนได้มากขึ้น มีความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและกำจัดภาวะโลกร้อนให้อยู่ 1.5 องศา ในขณะเดียวกันการลดภาวะโลกร้อนก็ช่วยลดความเสี่ยงของการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต