8 ธันวาคม 2565 หนุนพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้-เห็นชอบบูรณะสะพานพระพุทธฯ

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/politic/2571938

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ควบคู่การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับบริบทและอัตลักษณ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม จึงเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ และเห็นชอบการบูรณะสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อให้สะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ ซึ่งเป็นโบราณสถานเขตพระนคร ลำดับที่ 14 ที่เป็นมรดกชิ้นงานทางวิศวกรรมที่สำคัญของชาติในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยต่อการใช้งาน โดยคงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมไว้