8 ธันวาคม 2565 นานาชาติร่วมใจคืนพื้นที่ป่าชายเลนไทย

ที่มา : https://mgronline.com/stockmarket/detail/9650000116250

ตัวแทนจากนานาประเทศร่วมฟื้นคืนธรรมชาติ “ป่าชายเลน” จ.สมุทรสงคราม
ซึ่งมีภาคประชาชนชาวไทย ชาวบ้านในพื้นที่ และ เยาวชนเข้าร่วมจำนวนมาก

  ป่าชายเลนบ้านคลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ซึ่งปัจจุบัน คาดว่ามีเนื้อที่
ป่าชายเลนประมาณ 600 ไร่ ความอุดมสมบูรณ์จากทรัพยากรแนวชายฝั่งเริ่มเปลี่ยนแปลง ซึ่งการฟื้นฟูดังกล่าว
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ดำเนินการพัฒนาธรรมชาติให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง

  ด้าน นาเดีย หลิน ภาคประชาชนชาวไทยรักษ์ธรรมชาติ ระบุว่า การเข้าร่วมฟื้นคืนป่าชายเลนครั้งนี้ สร้างความตระหนักรู้ และปลุกจิตสำนึกเพื่อถ่ายทอดให้ประชาชนทุกคนให้ความสนใจในการฟื้นฟูธรรมชาติ สำหรับต้นไม้เหล่านี้ไม่ใช่เพียงจำนวน 3,000 ต้น แต่ปลุกจิตสำนึก จะทำให้มีการปลูกป่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
จนกลายเป็นต้นโกงกางนับไม่ถ้วน และเกิดป่าชายเลนเพิ่มขึ้นกลับมาในที่สุด