8 ธันวาคม 2564 ผลักดันสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงเสือปลาสูญพันธุ์

ที่มา:

https://mgronline.com//greeninnovation/detail/9640000121276

เสือปลา (Fishing Cat)สัตว์ผู้ล่าขนาดเล็ก เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ไทยปรับสถานภาพให้อยู่ในระดับใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) ในขณะที่สถานภาพในระดับโลกตาม IUCN Red List อยู่ในระดับเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Vulnerable) กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงจากการผลักดันก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ แสดงว่า สถานภาพของประชากรเสือปลากำลังน่าเป็นห่วงมากขึ้น และมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่ป่าตามธรรมชาติของประเทศไทย เสือปลาอาศัยบริเวณป่าชายเลน และพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยถิ่นอาศัยแหล่งสำคัญที่ใหญ่ที่สุดของเสือปลา คือ พื้นที่ชุ่มน้ำสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่บางส่วนของ อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งหากมีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือปลาในบริเวณนี้อาจหายไปตลอดกาล

จากการศึกษาการกระจายของนากในพื้นที่ชุ่มน้ำ และป่าชายเลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สามารถถ่ายภาพสัตว์ทั้งหมดมากถึง 53 ชนิด หนึ่งในนั้นมีภาพถ่ายสัตว์ป่าขนาดเล็กที่สำคัญ ได้แก่ เสือปลา แมวดาว พังพอน อีเห็นข้างลาย นากเล็กเล็บสั้น นากจมูกขน นากใหญ่ขนเรียบ และอีเห็นธรรมดา เฉพาะพื้นที่ศึกษาใน ต.นาทับ อ.จะนะ มีการติดตั้งกล้องบันทึกภาพภาพอัตโนมัติทั้งหมด 5 จุด สามารถถ่ายภาพเสือปลาได้ 2 จุด โครงการดังกล่าวเริ่มสำรวจมาตั้งแต่เดือน ส.ค. 2562 จนถึง เม.ย. 2564 ใน จ.สงขลา และพัทลุง ซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอต่าง ๆ ได้แก่ จะนะ สทิงพระ สิงหนคร ควนเนียง ระโนด เทพา และเมืองสงขลา ใน จ.พัทลุง ได้แก่ ปากพะยูน ควนขนุน, และเมืองพัทลุง และครอบคลุม จ.นครศรีธรรมราชบางส่วนใน อ.ชะอวด และหัวไทร โดยสามารถติดต้ังกล้องดักถ่ายภาพได้ 63 จุด ใน 33 แปลงศึกษา

นอกจากนี้ ยังพบสัตว์ป่ากลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มสัตว์ปีก 32 ชนิด กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน 3 ชนิด และสัตวครึ่งบกครึ่งน้ำอีก 1 ชนิด หากมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จะใช้พื้นที่ชายฝั่งทะเลของ ต.นาทับ ตลิ่งชัน และ สะกอม อ.จะนะ จำนวน 16,753 ไร่ ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้ จากพื้นที่เกษตรกรรม และแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์จะถูกเปลี่ยนเป็นผังเมืองสีม่วงที่มนุษย์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางธรรมชาติได้อีกต่อไป แน่นอนว่าถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือปลาในพื้นที่ อ.จะนะก็จะหายไปด้วย

เสือปลา เป็นสัตว์นักล่าพื้นที่ชุ่มน้ำ เพราะชอบอาศัยอยู่ในป่าละเมาะหรือพุ่มไม้เล็กใกล้น้ำ หนองน้ำที่มีพืชน้ำจำพวกกก หรือตามริมทะเล ป่าชายเลน และลุ่มแม่น้ำทั่วไป เสือปลาจะกินอาหารจำพวกปลา ปู หอย หนู นก และสัตว์ขนาดเล็ก นอกจากนี้ ยังเป็นสัตว์ผู้ล่าชั้นบนสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในพื้นที่ชุ่มน้ำ ปัจจุบันเสือปลาอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากการถูกล่า และการสูญเสียถิ่นอาศัยจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เพิ่มขึ้น ทำให้ประชากรของสัตว์ที่เป็นเหยื่อลดลง แหล่งอาหาร และแหล่งหลบภัยจึงไม่เพียงพอ สภาพที่เกิดขึ้นยังมีผลให้เกิดความเครียดในสัตว์ ทำให้อัตราการขยายพันธุ์ต่ำ ภูมิต้านทานโรคลดลง และเกิดการติดต่อโรคได้ง่าย เสือปลาจัดให้อยู่ในสถานะที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์/เสี่ยงสูญพันธุ์ (Vulnerable) ตามรายงานขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN Red List) และอยู่ในบัญชีที่ 2 ของอนุสัญญาการค้าระหว่างประเทศทั้งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์