8 กุมภาพันธ์ 2563 เตาขยะสายไหมทำแบบหนองแขม ผู้ชนะประมูลลงทุนทั้งหมด

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1766700

นายชาตรี วัฒนเขจร ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวถึงโครงการศึกษาความเหมาะสมการกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผาขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ว่า กทม.ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมการกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผา ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม งบประมาณ 4.5 ล้านบาท

โดยศึกษาเทคโนโลยีเตาเผามูลฝอยที่เหมาะสมของมูลฝอยจากศูนย์ฯ สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการวางแผนและออกแบบ ออกแบบเบื้องต้น ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์และการเงินของโรงเตาเผามูลฝอย อัตราค่ากำจัด และวิธีกำจัดที่เหมาะสม จัดทำเอกสารประกอบการเปิดประมูลโครงการ ตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาโครงการฯ จะสรุปผลการศึกษาภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จากนั้น กทม. จะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษา หากได้รับความเห็นชอบแล้ว กทม. จะเสนอขอจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2564 การดำเนินโครงการฯลักษณะคล้ายกับโครงการเตาเผามูลฝอยขนาด 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและที่อ่อนนุช คือเอกชนผู้ชนะการประมูลจะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างทั้งหมด และเมื่อครบเวลาตามที่ระบุในสัญญา ทรัพย์สินจะเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทม. ขณะที่งบประมาณที่ กทม.เตรียมขอจัดสรรมาดำเนินโครงการฯ นั้น จะใช้เป็นค่าจ้างเอกชนกำจัดมูลฝอยภายในระยะเวลาตามที่ระบุในสัญญา คาดว่าจะใช้งบประมาณ 3,000 กว่าล้านบาท.