8 กุมภาพันธ์ 2563 ผันน้ำห้วยแม่ตื่นสู่เขื่อนภูมิพล แก้ไขภัยแล้ง

ที่มา : https://www.innnews.co.th/regional-news/news_594664/

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร ได้ลงพื้นที่ในการศึกษาดู เส้นทางน้ำ ในลำน้ำแม่ตื่น ลำห้วยแม่ตื่น ในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น อ.แม่ระมาด เพื่อหาแนวทาง ศึกษาแนวทาง ในการผันน้ำ จากลำน้ำแม่ตื่นและลำห้วยสาขาต่างๆ ไปลงยังท้ายเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อศึกษาข้อมูล ของระบบชลประทาน ทุกด้านเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปัญหาขาดแคลนน้ำ ปัญหาภัยแล้ง ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการ ศึกษาระบบผันน้ำ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ในการทำการเกษตร ให้เกิดผลผลิตที่สมบูรณ์ ไม่มีปัญหาเรื่องการขาดน้ำ หรือภัยแล้ง โดยชาวบ้าน ในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น และพื้นที่ใกล้เคียง ต่างให้การต้อนรับและแสดงความขอบคุณกับคณะกรรมาธิการชุดนี้เป็นอย่างยิ่ง ที่มีแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้กับชาวบ้านและเกษตรกร