8 กุมภาพันธ์ 2563 กรมชลประทาน เผย 4 เขื่อนหลัก ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเหลือน้ำใช้การได้ร้อยละ 20

ที่มา : https://www.springnews.co.th/thailand/613660

ศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SwOC) กรมชลประทาน รายงานสรุปสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา (4 เขื่อนหลัก) มีปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 10,322 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 42 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 3,626 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 20) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 1.83 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 17.51 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 14,549 ล้าน ลบ.ม. โดยแยกได้ดังนี้

1.เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำ 5,255 ล้าน ลบ.ม. (39 % ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 1,455 ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างฯ 0.00 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 7.00 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 8,207 ล้าน ลบ.ม.

2.เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำ 4,488 ล้าน ลบ.ม. (47 % ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 1,638 ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างฯ 1.18 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 9.16 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 5,022 ล้าน ลบ.ม.

3.เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีปริมาณน้ำ 386 ล้าน ลบ.ม. (41% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 343 ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างฯ 0.65 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 1.12 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 553 ล้าน ลบ.ม.

4.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำ 193 ล้าน ลบ.ม. (20 % ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 190 ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างฯ 0.00 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 0.26 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 767  ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ ตามแผนจัดสรรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฤดูแล้งปี 2562/63 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 มีความต้องการน้ำตลอดฤดูแล้งปี 2562/63 จำนวน 5,434 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็นแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง พ.ย.62 – เม.ย.63 จำนวน 4,000 ล้าน ลบ.ม. (ผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง 500 ล้าน ลบ.ม.) และสำรองต้นฤดูฝนปี 2563 จำนวน 2,284 ล้าน ลบ.ม. (ผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง 350 ล้าน ลบ.ม.)

ในปัจจุบัน ( 7 ก.พ. 63) จัดสรรน้ำตามแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง (4,000 ล้าน ลบ.ม.) ไปแล้ว 2,532 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 63 ของแผน ทั้งนี้เนื่องจากสภาพน้ำต้นทุนมีจำกัด ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และปฏิบัติตามแผน อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ