8 กรกฎาคม 2565 “วราวุธ” ชวนปลูกป่าคืนพื้นที่สีเขียว ดันการค้าคาร์บอนเครดิตสร้างรายได้

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/politics/1014380

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวปาถกฐาพิเศษในหัวข้อ “ชุมชนท้องถิ่นร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสุขภาวะชุมชน” ในงาน “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สร้างสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” ของ สสส. ที่ห้อง Royal Jubilee อิมแพค เมืองทองธานี โดยนายวราวุธ กล่าวว่าปัจจุบันมียุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขแบบใหม่ ปัจจัยสำคัญมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะนี้โลกกำลังเผชิญกับความเสี่ยง ทั้งภาวะโลกร้อนและโควิด-19 ประเทศไทยติด 1 ใน 10 ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด หากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ รัฐบาลจึงมีแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ 55% จะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ นอกจากนี้ ปัญหาไฟป่าในภาคเหนือ การเฝ้าระวังไม่ให้เกิดไฟป่าก็จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ที่ผ่านมาปี 64 ไทยสามารถลดจุดความร้อนได้ 60% ปัจจุบันได้มีการผลักดันการค้าคาร์บอนเครดิต สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นควบคู่กับการปกป้องสิ่งแวดล้อม ภาคธุรกิจเอกชนสามารถร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกในชุมชนได้ ทั้งนี้ หากประชาชนมีต้นไม้ในพื้นที่โดยต้องมีวงปีจะสามารถสร้างคาร์บอนเครดิตเพื่อขายได้