8 กรกฎาคม 2565 พบ ”เต่าปูลู” ลำห้วยป่าแดงหลังติดตามสำรวจมานานกว่า 7 เดือน

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/news/1225035

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 65 พบเต่าปูลูหรือเต่าปากนกแก้ว (Platysternon megacephalum) ที่ จ.เชียงราย หลังจากสำรวจมา 7 เดือน โดยพบที่ห้วยป่าแดง 1 ใน 86 ลำห้วยสาขาแม่น้ำอิงตอนปลาย นับว่าเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ เต่าปูลูเป็นสัตว์ที่มีสถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์  ทีมสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตได้สำรวจเต่าปูลูภายใต้โครงการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยเต่าปูลูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้ำอิงตอนปลาย เพื่อสำรวจพิกัดแหล่งที่อยู่อาศัย ระบบนิเวศ ลักษณะทางกายภาพ องค์ความรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับเต่าปูลู และแนวทางการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของเต่าปูลูโดยชุมชน โดยการสำรวจพื้นที่ สัมภาษณ์ชุมชน และนำกระบวนการวิจัยชาวบ้านหรืองานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมาใช้ร่วมกับงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์โดยการตรวจหา EDNA จากตัวอย่างน้ำ โดยบริเวณห้วยป่าแดงในอดีตมีเต่าปูลูชุกชุม แต่ปัจจุบันมีจำนวนลดลง เนื่องจากการบุกรุกพื้นที่ต้นน้ำเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ สารเคมีการเกษตร ป่าต้นน้ำแห้งขอด สัตว์น้ำขนาดเล็กหายไปจากห่วงโซ่อาหาร และที่น่าเป็นห่วงที่สุด คือ การล่าส่งขายเป็นยาบำรุง โดยภายใต้โครงการศึกษาฯ จะหาทางอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยเต่าปูลูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อไป